Perşembe, Ocak 28, 2016

OLİGOPTİK BAKMALI


Sennett otorite mekânlarını tanımlarken bir ayrıcalıklılar klubü olarak Union Club’a değinmiştir. Sennett’in mekânı fragmanlara bölen anlatımıyla Union Club, New York’ta 5.Bulvarla 21.Cadde’nin kesiştiği köşede yer alır. Bina dörtgenimsi tasarımı ve iri ve yer yer kıvrımlarıyla (kemerli) dikkat çeken Palladyen[1] pencereleriyle yükselir. Binanın giriş katıyla birlikte göze çarpan pencereler, bakan gözde uzaklık hissi yaratan opak, beyaz perdelerle gizlenmiştir (1992, s.49-50). Yaratılan mahremiyet havası iç mekânın dışarıyla olan “kaçamak” sevişmelerine davet çıkarır durmaktadır.

Park Avenue’da yer alan ve Amerikalı yüksek sınıfları biraraya getiren Union Club
Union Club’ı görsel/metinsel bir medya formu haline döken huşu verici fotoğrafı ise Sennett’in belirttiği gibi bildiktir. Bu boş ve tekbiçim cadde köşesi bakan birçok kişide güçlü bir etki uyandırmaktadır; öncelikli olarak fotoğraf bakan göz açısından güven vericidir. Ciddi ve ağır olmasının ardında ise burjuvazinin zaferi yatmaktadır. Caddede yaşam olmaması, kitleleri sadece birkaç blok ötedeki, dokların yanındaki işçi apartmanlarında tıka basa tutmayı başardıklarını gösterir. Fotoğrafın sahip olduğu netlik de dikkatten kaçmamaktadır. Herşeyden önce yapının kapıları kapalıdır. Resmi bu denli net yapan şey kapıların kapalı olmasıdır. Manzarayı vizöründen resmeden sanatçının etkilenmişliği de ortadadır. Kamera açısı en iyi şekilde seçilmiş, burjuvazinin kişisel gerçekler ve istekler sahnesi tüm steril güvenliğiyle resmedilmiştir (1992, s.50-58).
Union Club’ın bize anlattıkları kentsel çevreyi tasarlamanın, kentsel formlara çeki düzen vermenin bir makro düzeyde süregiden yapısal bir düzenleme alanına oturduğu gerçeğine götürmektedir. Lynch’in kentin okunaklılığı (2012, s.3)  olarak işaret ettiği şekliyle, kentsel manzara belli bir eskize oturtularak kendi içinde tutarlı bir modele göre örgütlenmektedir. Bu, gelişigüzel/olağan bir tasarım edimi olmamakla birlikte, tüm formlarıyla birlikte kentin sunacağı öznel ve nesnel pratiklere dönük müdahaleleri içermektedir. Bu bakımdan, kentsel formları birbirine ekleyen, parçaları birbirinden koparan ve yeniden üreten bir mimari algoritma iktidar ilişkilerinden yalıtılımış değildir. Kent silüetini hedef alan tüm inşa edici müdahaleler (bu müdahaleler yıkıcı/bozucu olsa dahi yapıcıdır) fiziki çevre ve/veya objelerin fiziksel nitelikleriyle oynanmasını içerir (bunlar kimi zaman referandum konusu olsa dahi). Bu, kentsel manzaranın zihinle buluştuğu kentin imgelenebilirlik (Lynch, 2012) uğrağı açısından önemlidir. Kenti eskizleyen sonrasıda ise kent coğrafyasıyla birlikte açığa çıkan tüm kolektif enerji ve deneyimi göz hapsine alan iktidar, kamusal mekân ve zamana yönelik alternatif algı, pratik ve ilişkilenme formlarını sabitlemeye çalışmakta, farklı türden bir mekân ve zaman deneyimini benliğin sınırlarından def etme yönünde çaba vermektedir. Bu müdahaleler Negt ve Kluge’nin “sürprize açık olma”, “olanı anlamak kadar olabilecek olanı gözden yitirmeme (potansiyel)” gibi mefhumlarla ilişki içerisinde yorumladıkları bir toplumsal tecrübe ufkuna yüz çevirerek kapıları kapamaktadır (Hansen, 2004, s.149). Diğer yandan, zincirlerinden boşanmış bir denetim fetişiyle şekillenen iktidar eskizi, mikro düzeyde görülen siyasalın çatışmacı pratiklerini tam olarak massedemez. Eskizin dışarıda bıraktığı (bitmek bilmeyen) çatışma hali bu değerlendirme yazısı benzeri oligoptik[2] (Latour, 2005) karalama/yazı-lama örnekleriyle vücut bularak, egemenin denetimiyle gözden kaçırdığı semptomları açık eder (Kabul etmek gerekir ki egemen anlatıyı yeniden kodlamaya uğraş veren bu türden bir pratik bir başına “yeterli” olmaktan uzak olsa da karşıt-dengeleyicidir). Oligoptik bir karalama/yazı-lama çabası- tıpkı burada Union Club örneğinde olduğu üzere- bilgi ve iktidar ilişkisinin bir anlamıyla bütünün belirli parçasına dikkat kesilerek, egemen olanın zihin haritasını ve temel maksatlarını anlamaya çalışır. Hükümet edenin vakar duruşuyla bastırdığı huzursuzluğu bilince çıkararak anlamlandırır. Aktörlerin bilince çıkarılmasıyla birlikte siyasal olanın öznesini tanımamız da kolaylaşır. Oligoptik karalama/yazı-lama düzeyinde gerçekleşen adımlar, bakışa ve algıya sunulan nesnel kentsel manzaranın (tüm tarihsel, ekonomik ve kültürel içerimleriyle birlikte) mikro düzeyde yapısöküme uğratılmasını niteleyen oligoptik bakışa/deneyime yönelik bilinç kabartıcı olanakları da beraberinde taşıyacaktır. Kent formuyla ilişkilenen böylesi bir bakış bütünsel ve tutarlı olarak sunulan kent imajını erozyona uğratarak sorgulamaların ve sonrasında ortaya çıkabilecek olan tikel/kolektif müdahalelerin önünü açacaktır[3]. Bu yolla gerçekleşecek olan kentsel deneyimler, makro düzey aktörlerin sunmuş olduğu steril/monokram kentsel formlar ve deneyimlere yeniden hayat vermenin de bir yoludur.
Kaynakça:
Hansen, M. (2004). “Yirmi Yılın Ardından Negt ve Kluge’nin Kamusal Alan ve Tecrübe’si: Değişken Karışımlar ve Genişlemiş Alanlar”, Meral Özbek (Der.), Kamusal Alan içinde, İstanbul: Hill
http://sendika1.org/2015/08/bir-gece-ankarada-sokak-isimleri-degisir-cicek-babandir-kavsagina-hosgeldiniz/)
Latour, B. (2005). “Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory”, Oxford: OUP
Lynch, K. (2012). “Kent İmgesi”, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları
Sennett, R. (1992). “Gözün Vicdanı”, İstanbul: Ayrıntı
[1] Rönesans mimarı Andrea Palladio’nun tarzında, özellikle İngiltere’de 18.yüzyıl ortalarında kullanılan, üstü hafif sivri, süslemeli pencereler (age, s.49).
[2] Latour, Oligoptik’i Foucault’un Panoptikon kavramının karşısına koyar. Oligoptikon ya da oligoptik bir bakış/deneyim bir bütünmüşcesine sunulan kent imjanın ters yüze ederek parçalar. Bütünün herhangi bir kısımına bakan kimse, ona olabildiğince eğilir ve dikkat kesilerek sunulan imajı kendi düşünsel faaliyetiyle yeniden yorumlar (2005).  
[3] Nar Kadın Dayanışması’nın Ankara/Çankaya’da yer alan sokak ve cadde isimlerini kadın isimleri ve kadın mücadelesinin sloganlarıyla değiştirmesi bu türden mikro müdahalelere örnek verilebilir. (Bknz. http://sendika1.org/2015/08/bir-gece-ankarada-sokak-isimleri-degisir-cicek-babandir-kavsagina-hosgeldiniz/).